Category Archives: מובייל

החידושים שלא ראינו בשנת 2014

מחשוב לביש, שיווק מבוסס-מיקום, ונטישת הטלוויזיה — אלה הדברים שלפני שנה העריכו מומחים שנראה ב-2014. לקראת סוף שנת 2014 חזר האתר Digiday לשלוש תחזיות מתחילת השנה בנוגע להתפתחויות החשובות שיהיו ב-2014 בענף המדיה הדיגיטלית.

Paste your AdWords Remarketing code here